Kirkevalg 2015

I den kommende valgperioden, 2016-2019, står kirken overfor viktige veivalg.

Noen av disse er: 

- Skal kirken tilby vigsel av likekjønnede par?
- Hva skjer etter skillet mellom stat og kirke?
- Hvem bør bli kirkens neste biskop?
- Hva skal kirken mene om politiske spørsmål?
- Hvilke menigheter skal slås sammen?

Vil du ha makt i kirken?
Vet du om noen andre som burde få innflytelse på kirkens utvikling?

Jobben med å finne de gode kandidater til kirkens regionale bispedømmeråd, som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke, er en sentral del av kirkedemokratiet. Hvert menighetsråd har innen 15. januar 2015 foreslått leke kandidater til bispedømmerådsvalget. 

Bispedømmerådet representerer Oslo bispedømme på Kirkemøtet - det øverste representative organet i Den norske kirke- og er blant annet med å ansetter prester. Til bispedømmerådsvalget er det flere lister, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. På begge listene er det kandidater fra Asker; Håvard Sporastøyl, Kristin Walstad og Kristin Gunleiksrud Raaum.

Menighetsrådet representerer det lokale kirkedemokrati og her er kandidatlisten for Holmen menighet. I slutten av august vil alle husstander motta en informasjonsbrosjyre i posten hvor alle kandidatene er presentert og hvor det også er annen informasjon.

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer den 14. september 2015. Enkelte menigheter har også valg i forbindelse med gudstjenesten søndag 13.september.

Her på www.kirkevalget.no kan du finne fakta om kirkevalg, stemmeveiledning, spørsmål og svar samt informasjon og materiell til alle de som skal arrangere valg.

Innhold  Planlegge Aktiviteter