Holmen - vår grønne menighet!

Ta ansvar - Vern om skaperverket! Dine daglige valg og handlinger teller!

 Ikke uten stolthet har menigheten mottatt et stort diplom fra Oslo biskop og Bispedømmerådet som forkynner at vi har forpliktet oss til å "tenke grønt", og i mars 2009 annonserte Ungdomsrådet i Oslo bispedømmeråd at "Holmen menighet tildeles miljøprisen for 2009 for sitt arbeide med å synliggjøre forbruk, miljø og rettferd i Den norske kirke i Oslo Bispedømme.

En grønn menighet er en menighet som vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn og har
-          satt i gang tiltak for bedre miljø og mer rettferdig fordeling
-          laget en enkel plan for arbeidet
-          utpekt en miljøkontakt/dannet en arbeidsgruppe som følger opp

Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet og som er
forankret i stab og råd.


Vi  ønsker å sette fokus på/arbeide for økt bevisstgjøring og engasjement slik at flere blir motivert til egen innsats for å ta vare på skaperverket.

Det er selvsagt at kirken må engasjere seg i Miljø, forbruk og rettferd fordi:

  • det er ikke kloden som er avhengig av oss, men vi av den
  • vi må tenke på de som bor andre steder i verden som vil bli mye hardere rammet av klimaendringene enn oss
  • det handler om rettferdighet; om rettferdig adgang til godene vi deler som del av Guds skaperverk.
  • vi ikke vil ”bruke opp” jorda – vi  skal bry oss ut fra et bevaringsperspektiv vi skal bare bruke det vi trenger – ikke mer.  Herredømme innebærer også et ansvar – ellers ødelegger vi oss selv.
  • det handler om folks liv 
  • menneskene henger sammen med skaperverket – ”av jord er du kommet – til jord skal du bli"
  • den nye diakoniplaner legger føringer for det
  • vi som kirke skal være optimister med et håp om at livet kommer til å seire samtidig som vi skal gå ut i verden og delta i kampen for at dette skal skje.

Miljøvernmyndighetene ønsker et samarbeid med Kirken og sier ” Kirken må snakke klart og tydelig om miljø i den daglige forkynnelsen.  I tillegg er det viktig at kirken er en sterk og tydelig pressgruppe i en tid da kommersielle krefter rår”
Kirkerådets direktør understreker at kirken skal først og fremst være holdnings-skapende – ikke moraliserende.  ”Vi skal hjelpe folk med å se sitt ansvar, slik at de er nødt til å foreta konkrete handlinger i eget liv.”

Vil du engasjere deg?
Har du gode ideer?
Ønsker du at du og dine venner, evt. din arbeidsgruppe/aktivitet skal sette vern om skaperverket på sin agenda?

Ta gjerne kontakt med oss
v/diakon Anne Grete H. Aamodt, tlf. 66855035
anne.grete.aamodt@asker.kirken.no

Sammenfatting av hovedpunktene i menighetens handlingsplan

Vi vil ha minst en temagudstjeneste med fokus på miljø, forbruk og rettferd i løpet av kirkeåret.
Vi vil arrangere minst en friluftsgudstjeneste i løpet av kirkeåret
Vi vil integrere forbruk og rettferd-perspektiver i vår undervisning og trosopplæring
Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp

Vi vil informere kirkegjengere om miljø, forbruk og rettferd
Vi vil teste butikkene i vårt nærmiljø på Fairtrade-varer, økologiske og miljømerkede varer.
Vi vil bruke slike produkter når de kan skaffes

Vi vil ta initiativ til en enøk-sjekk av menighetens bygninger
Vi vil bruke sparepærer.
Vi vil senke romtemperaturen samt slukke lyset i rom som ikke er i bruk

Vi vil unngå bilkjøring i nærmiljøet og på korte turer og vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken

Vi vil unngå engangsprodukter til bevertning og bare kjøre fulle oppvaskmaskiner.
Vi vil bruke tosidig kopiering og reparere gamle ting i stedet for å kjøpe nye
Vi vil levere glass, metall, plast og papir til resirkulering og arbeide for å få i gang kompostering.

Innhold  Planlegge Aktiviteter