Mål og planer


 DIAKONIUTVALGET

 Målformuleringer og tilhørende planlagte aktiviteter 1.halvår 2013


Hoved-tiltaksplaner 2013-2016 – se egen plan. 

 

Deltakere

Anne Grethe H.Aamodt(stab),Bjørn Schwensen(MR), Norunn Edvardsen(møte-rett), Inger F.Sveum (form.), Thomas Hauge. Kari Hasting, Ingjerd Flæte

 

 

 

Formål:

Arbeide for å styrke menighetens arbeid ved at evan-geliet blir uttrykt i handling gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern av skaperverket og kampen for rettferd. Dette gjelder innenfor alle alders-grupper –både lokalt og globalt

 

 

 Hovedtiltak

 Videreføre/opprette arbeidsgrupper som jobber med konkrete tilbud innenfor omsorg og fellesskap

 Fange opp signaler fra enkeltmennesker og grupper som trenger hjelp og støtte

 Videreføre/opprette møtesteder som preges av åpenhet, nærhet, felleskap og håp

 

 

 

Situasjonsanalyse

 

 

Det jobbes kontinuerlig med holdningskapende arbeid med det for øye at diakonale verdier skal gjennomsyre all kirkelig virksomhet.

Særskilt fokus på behov blant enslige forsørgere og enkeltpersoner som sliter fysisk og psykisk, samt dårlig økonomi i vårt område.

Identifiserte

Muligheter

 

 

Utvide samarbeidet med frivillige organisasjoner. Kommende år, samarbeid mellom hjemmetjenesten, Røde kors, frivillightetens hus og Askermenighetene om rekruttering av nye frivillige til besøkstjenesten.
Starte nye fellesskapsgrupper etter behov.
Støtte enkeltpersoner som sliter både psykisk og materielt.
Søke Legater om økonomiske midler.

Identifiserte problemstillinger

 

Vanskelig å rekruttere frivillige til diakonale tiltak
En utfordring å engasjere de yngre aldersgrupper
Utfordring å rekruttere og følge opp nye frivillige
Tungt å skape engasjement for miljø, forbruk og rettferd
Vanskelig å følge opp personer som sliter i vårt nærmiljø.

  

 

Målsetting inneværende periode

Planlagte aktiviteter (innspill til terminlisten)


Åndelig liv
:

Bidra til livsnære gudstjenester og lignende fora,  der mennesker kan kjenne seg møtt i den livssituasjon de er i.

 

 

 • Temagudstjeneste 17 febr.
 • Forbønnsgudstjeneste 14 april.
 • Skaperverkets dag 2  juni. Hvamsodden.
 • Åpen kirke, stillhetsarbeid; 4 kvelder i febr/mars 25 febr. 4-18 mars. Mand. 25 febr. temakveld.
 • Opprettholde bønnetjenesten.

 

Undervisning:

Gi mulighet for møteplasser der voksne kan utvikle sitt trosliv

 

 

 • Evt. temakveld
 • Tilby fellesskaps/bibelgrupper. Kirkekaffe 14 april.
 • Psykodramakurs: på vent.

 

Ledelse og administrasjon:

Rekruttere, styrke og inspirere frivillige medarbeidere til tjeneste ut fra den enkeltes nådegaver, evner, interesser og ønsker

 

 

 • Tilby samtaler og opplæring etter behov...
 • Arrangere inspirasjons- og samarbeidsmøter med de enkelte arbeidsgrupper:
 • Arbeide med rekruttering til diakonale tiltak
 • Samling jubilantbesøkere/besøkere høst-13
 • Samling for besøkerne i mai/juni.
 • Utvidet DU med arbeidsgruppene i januar.
 • Tiltak fra det nye frivillighetesutvalget.                             

 

Tjeneste:

A)

Møte mennesker i sorg og andre livskriser

 

 

 

 

 

 

 

B)

Arbeide for at menigheten blir et inkluderende fellesskap – gjennom holdningsskapende og konkrete tiltak

  

 

 

 

 

 

 

 


C)

Skape økt bevissthet om ansvaret for å forvalte skaperverket og arbeid for rettferdig fordeling.

 

 

 • Sorggrupper 3.hver onsdag i samarbeid med andre menigheter i prostiet.
 • Besøkstjeneste til hjemmet og ukentlig til omsorgsboligene Vestre Nes og Torstadtunet
 • Tilby, ved behov, samtalegrupper som kan støtte mennesker i ulike kriser
 • Familieklubben for familier med rusproblemer (prosti-tiltak) (på vent) 

 • Nye bibelgrupper. Evt. ny oppstart i jan.-13. 
 • Arbeidsgruppe som jobber for utvidelse av tilbudet om bibelgrupper,som kan ta imot nye medlemmer.
 • Kontakt med asylmottaket på Hvalstad skal følges opp. Etablert kontakt i 2010. Ikke lykkes med tiltak. 
 • Konfirmanter er involverti diakonaletjenesteoppgaver med besøktil Torstadtunet.
 • Trilletreff hver mandag.
 • Kirkekroa hver mandag ettermiddag og tirsdag formiddag
 • Personlig overlevert hilsen til jubilanter 80,85,90 etc.
 • Turer, en for Kroa, en for Torstadtunet i juni og en dagstur i august.
 • Lørdags-klubben. Treff-sted for fysisk og psykisk funksjonshemmede, møtes siste lørd i mnd.Juletrefest 5 jan.
 • Julelunsj sønd. 6 jan. (flyttet fra romjulen.)


Arbeide videre med dette gjennom gruppe for miljø, forbruk og rettferd.

 Grønn prostigruppe er etablert for å bidra til inspirasjon og felles tiltak.

 • Konfirmant-miljøgruppe våren-13 ?
 • Skaperverkets dag 2 juni, friluftsgudstjeneste på Hvamsodden, Nesøya, ved miljøgruppen. 

Utsendelse:

Forkynne evangeliet i handling.

 

 

 

Arbeidsgrupper / prosjekter

Formål/målsetting

Tidsfrist / ansvarlig

Sorg-gruppe/Samtale-gruppe

 

Møte mennesker i sorg og andre livskriser

Diakon/frivillige

Jubileumshilsner

 

Gå på besøk og hilse fra menigheten med en blomst ved runde år  80, 85 90 og over

Sende gratulasjonskort til alle som fyller 75 år

Diakon/frivillige

Pensjonist-turer

 

Utvikle og styrke felleskapsbyggende arbeid

Diakon/frivillige

Besøkstjenesten
til hjem og omsorgsboliger

Skape hygge, styrke fellesskap, selv-følelse og-verdighet mellom mennesker

Diakon/frivillige

Romjulslunch/

Juleselskap

 

Hyggetreff/Juletre-fest for pensjonister

Diakon/frivillige

Stillhetsarbeid

 

Skape en møteplass der voksne kan styrke de åndelige røttene og samtidig være et stille rom for travle mennesker

Diakon/frivillige

Prosjektgruppe
på prostiplan

Arbeid for integrering av psykisk utviklingshemmede i menighetens fellesskap

Prostigruppe

Besøker-
tjenesten

Gi menneskelig omsorg og fellesskap

Diakon

 

Kirkekro

 

En møteplass for alle

Krovertinne

 

Kirkebussen

 

Gratis skyss til kirken hver søndag

Kirkebuss-komiteen

Bønnetjenesten

 

Forbønnstjeneste

Diakon/fri-villige

Grønn Gruppe

Arbeide for økt bevisstgjøring og engasjement slik at flere blir motivert til egen innsats for å ta vare på skaperverket.

 

Diakon/fri-villige

Prosjekt, frivillighets-
utvalg

Arbeide for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere.

Diakon,
prest,
frivillige

 

Samarbeid med kommunale og private organisasjoner.

 

Arbeide for regelmessige møter med Røde Kors, frivillighetens hus og kommunens omsorgstjeneste angående besøkstjeneste og sorgarbeidet.

 

 

Diakon/ frivillige

 

Perioderapport

Status

 

Frivillighetsutvalget jobber aktivt med rekruttering av nye frivillige, i samarbeid med staben. ( 14 nye frivillige rekr. flest til diakoni i høst.)

Større etterspørsel etter besøkere pga samarbeid med hjemmesykepleien og annonse i den kulturelle spaserstokken.

Rekruttert 2 nye medlemmer i DU.

Hvordan rekruttere flere deltakere i miljøgruppen ?

  

1. halvår 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter